مطالب تا چه حد براتون مفید و مناسب است؟
(57.14%) 20
زیاد
(20%) 7
متوسط
(22.85%) 8
کم

تعداد شرکت کنندگان : 35